సాహిత్యము+ఆడియో
(పారాయణము చేయుటకు)
సాహిత్యము+ఆడియో
(పారాయణము చేయుటకు)
ఉపోద్గాతము మొదటి అధ్యాయము
రెండవ అధ్యాయము మూడవ అధ్యాయము
నాలుగవ అధ్యాయము అయిదవ అధ్యాయము
ఆరవ అధ్యాయము ఏడవ అధ్యాయము
ఎనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ అధ్యాయము
పదియవ అధ్యాయము పదునొకండవ అధ్యాయము
పండ్రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ అధ్యాయము
పదునాలుగవ అధ్యాయము పదునైదవ అధ్యాయము
16, 17 అధ్యాయములు 18, 19 అధ్యాయములు
ఇరువదవ అధ్యాయము ఇరువదియొకటవ అధ్యాయము
ఇరువదిరెండవ అధ్యాయము ఇరువదిమూడవ అధ్యాయము
ఇరువదినాలుగవ అధ్యాయము ఇరువదియైదవ అధ్యాయము
ఇరువదియారవ అధ్యాయము ఇరువదియేడవ అధ్యాయము
ఇరువదియెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరువదితొమ్మిదవ అధ్యాయము
ముప్పదవ అధ్యాయము ముప్పదియొకటవ అధ్యాయము
ముప్పదిరెండవ అధ్యాయము ముప్పదిమూడవ అధ్యాయము
ముప్పదినాలుగవ అధ్యాయము ముప్పదియైదవ అధ్యాయము
ముప్పదియారవ అధ్యాయము ముప్పదియేడవ అధ్యాయము
ముప్పదియెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పదితొమ్మిదవ అధ్యాయము
నలుబదియవ అధ్యాయము నలుబదియొకటవ అధ్యాయము
నలుబదిరెండవ అధ్యాయము 43, 44 అధ్యాయములు
నలుబదియైదవ అధ్యాయము నలుబదియారవ అధ్యాయము
నలుబదియేడవ అధ్యాయము నలుబదియెనిమదవ అధ్యాయము
నలుబదితొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏబదియవ అధ్యాయము
ఏబదియొకటవ అధ్యాయము

స్వామి సాయినాథాయ
షిర్డి క్షేత్రవాసాయ
మామకాభీష్టదాయ
మహితమంగళం ॥
లోకనాథాయ భక్త
లోక సంరక్షకాయ
నాగలోక స్తుత్యాయా
నవ్య మంగళం॥
భక్త బృంద వందితాయ
బ్రహ్మ స్వరూపాయ
ముక్తి మార్గ భోధితాయ
పూజ్య మంగళం ॥
సత్యతత్వ భోధకాయ
సాధువేషాయతే
నిత్య మంగళ దాయకాయ
నిత్య మంగళం...
నిత్యమంగళం...
నిత్యమంగళం....